حرف های خدا با ما

خداوند متعال"ای احمد! از سه بنده خود تعجب میکنم،بنده ای که به نماز ایستاده و میداند که دستهای خود را به جانب چه کسی دراز کرده و در پیشگاه چه کسی ایستاده و در عین حال خواب آلود است،و تعجب میکنم از بنده ای که روزی امروز خود را از سبزی مختصری داردولی برای فردایش به فکر فرو رفته است و تعجب میکنم از بنده ای که نمیداند آیا من از او راضی هستم یا بر او غضبناکم ولی خندان است.خدا جون