وای بر شما ای دنیا پرستان!در نور خورشید چراغ برمیدارید با اینکه روشنایی خورشید شمارا بس است و در تاریکی چراغ بر نمی افروزید درحالیکه برای همین در اختیار شما گذاشته شده است.همچنین از نور دانش برای کار دنیا استفاده میکنیدحال آنکه دنیا برای شما ضمانت شده و از نور دانش برای امر آخرت بهره نمیگیریددر صورتی که برای همین به شما داده شده است .میگویید آخرت راست است اما دنیا را آماده میکنیدو میگویید مرگ حق است اما از آن میگریزید و میگویید خداوند میشنود و میبیندلکن از اینکه اعمال شمارا شماره میکند نمیترسید.چگونه کسی حرف های شمارا بشنود و باور کند؟زیرا  آنکه ندانسته دروغ گوید معذورتر از کسی است که دانسته دروغ گوید.گو اینکه در هیچ دروغی عذری پذیرفته نیستثم الینا ترجعون