سلام ی حدیثی دیدم گفتم شما هم ببینید!

امام صادق(ع):تهران به حدی میرسد که کاخ هایش چون کاخهای بهشتی شود و زنانش همچون حور العین باشندجامه کافران را بپوشند حتی خود را به شکل مستکبران در در آورند،بر زینها سوار شوند،به همسران خود تمکین نکنند و در آمد شوهرانشان آنان را کفاف ندهد.از آنها به قله کوهها فرار کنید و همانند روباهی که بچه های خود را برداشته و از لانه ای به لانه ای میگریزد شما هم کودکان خود را برداشته و از پناهگاهی به پناهگاهی بگریزید.

پس:خواهرم سعی کن مشمول این حدیث نشی...

زنان آخر الزمان