امام سجاد(ع) میفرماید:علی (ع) از کربلا عبور کرد در حالیکه چشمانش پر از اشک شده بود فرمود:اینجا محل زانو زدن شتران آنهاست و اینجا محل انداختن بارهای آنهاست و در اینجا خون آنها ریخته میشود.خوشا به حال خاکی که در آن خون دوستان ریخته می شود!