تا شقایق هست زندگی باید کرد...

البته این خودش شقایق نیست از فامیلاشونه!