سلام میدونم همه تون داستان ارزشمند و سراسر تنبه توبه ی بشر حافی رو شنیدید اگر هم نه برید بگردید همه جا پیدا میشه من فقط از کتاب "گنجینه جواهر" علتش رو براتون مینویسم:و اینکه بشر حافی از خوردن عرق و شراب و ساز و آوز و معصیت توبه کرد و بازهد و تقوا به آن مقامات رسید این بود که...در راه قطعه کاغذی را دید که در آن نوشته شده بود "بسم الله الرحمن الرحیم" و زیر پای مردم افتاده بود پس آن را برداشت و با پولهایی که همراه داشت عطر خرید و آن کاغذ را پاک کرد و معطر و در وسط سوراخ دیوار نهاد.پس در خواب دید که گوینده ای به او میگوید: ای بشر اسم مرا پاک و پاکیزه کردی من هم قطعا نام تورا در دنیا و آخرت پاک و پاکیزه گردانم.پس چون صبح شد توبه نمود.توبه